Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Claras Garn er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Claras Garn

Havneparken 2

7100 Vejle

CVR-nr.: 21917605

Telefon: 93888797

Mail: salg@clarasgarn.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·         Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlinger optimalt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

·        Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke, bl.a. ved registrering i vores kundedatabase. 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af dine bestillinger, registrering af gennemførte ordrer og betaling.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger:

·         Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., køn, tidspunkt for bestilling og gennemførte bestillinger.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

·         rådgivere og databehandlere


5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i to år efter senest afgivede ordre. Hvis vi har brug for at opbevare dine oplysninger længere, vil du blive kontaktet.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke. Du skal være opmærksom på, at en række personoplysninger kan behandles uden samtykke og derfor ikke vil være påvirket af en evt tilbagetrækning.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os. Vi behandler din henvendelse og svarer dig inden for 30 dage.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.